Borovitskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 23 January 1986

Depth: 46.5 metres