Borovitskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya line

Opened: 23 January 1986

Depth: 46.5 metres