Timiryazevskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 07 March 1991

Depth: 63.5 metres

Neighboring stations: