Serpukhovskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 08 November 1983

Depth: 43 metres

Neighboring stations:

Transfers to: