Khoroshyovskaya

Opened: 26 February 2018

Depth: 21 metres

Указатель на станции

Указатель сгенерирован с помощью JP-генератора

Thousands of people at the subway station Khoroshyovskaya

The number is the thousand passengers that enter and leave the station in one day on average per quarter
station / year, quarter 2021, 1 2021, 2 2021, 3 2021, 4 2022, 1 2022, 2 2022, 3
Bolshaya Koltsevaya (Big Circle) line
Khoroshyovskaya
15
15
14
16
17
17
17