Serpukhovskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya line

Opened: 08 November 1983

Depth: 43 metres

Neighboring stations:

Transfers to: