Dmitrovskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya line

Opened: 07 March 1991

Depth: 59 metres

Neighboring stations: