Okhotny Ryad

Sokolnicheskaya Line

Opened: 15 May 1935

Depth: 16 metres