Okhotniy Ryad

Sokolnicheskaya line

Opened: 15 May 1935

Depth: 16 metres