Molodyozhnaya

Arbatsko-Pokrovskaya Line

Opened: 05 July 1965

Depth: 6.5 metres

Neighboring stations: