Vorobyovy Gory

Sokolnicheskaya line

Opened: 12 January 1959

Neighboring stations: