Yugo-Vostochnaya

Nekrasovskaya line

Opened: 27 March 2020

Depth: 20 metres

Neighboring stations: