Chertanovskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya line

Opened: 08 November 1983

Depth: 10.5 metres

Neighboring stations: