Yugo-Zapadnaya

Sokolnicheskaya Line

Opened: 30 December 1963

Depth: 8 metres

Neighboring stations: