Vorobyovy Gory

Sokolnicheskaya Line

Opened: 12 January 1959

Neighboring stations: