Prophsoyuznaya

Kaluzhsko-Rizhskaya

Opened: 13 October 1962

Depth: 7 metres

Neighboring stations: