Krasnoselskaya

Sokolnicheskaya Line

Opened: 15 May 1935

Depth: 8 metres

Neighboring stations: