Kozhukhovskaya

Lyublinsko-Dmitrovskaya Line

Opened: 28 December 1995

Depth: 12 metres

Neighboring stations: