Krestyanskaya Zastava

Lyublinsko-Dmitrovskaya line

Opened: 28 December 1995

Depth: 47 metres

Neighboring stations:

Transfers to: