Kozhukhovskaya

Opened: 28 December 1995

Depth: 12 metres

Указатель на станции

Указатель сгенерирован с помощью JP-генератора

Thousands of people at the subway station Kozhukhovskaya

The number is the thousand passengers that enter and leave the station in one day on average per quarter
station / year, quarter 2021, 1 2021, 2 2021, 3 2021, 4 2022, 1 2022, 2 2022, 3
Lyublinsko-Dmitrovskaya line
Kozhukhovskaya
39
38
41
44
41
42
41