Schyolkovskaya

Arbatsko-Pokrovskaya line

Opened: 22 July 1963

Depth: 8 metres

Neighboring stations: